Privacyverklaring

Wolf Verzekeringen respecteert de privacy van haar relaties, ex-cliënten en gebruikers van deze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hieronder leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wie zijn we?

Wolf Verzekeringen heeft als kernactiviteit het adviseren over en het bemiddelen in verzekerings- producten. Bij deze dienstverlening aan klanten verwerken we een veelheid van persoonsgegevens. Onze contactgegevens zijn:

Telefoon: 020-6833951 of 020-5898960

E-mail: info@wolfverzekeringen.nl

Website: www.wolfverzekeringen.nl

Postadres: Postbus 59637 / 1040 LC / Amsterdam

Bezoekadres: Programmeurstraat 6 – C / 1033 MT / Amsterdam Noord NDSM

Verwerking persoonsgegevens

Wolf Verzekeringen verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening en/of het uitvoeren van een overeenkomst welke wij met u hebben. Daarnaast zijn wij vanuit wet- en regelgeving verplicht om bepaalde persoonsgegevens van u te verwerken.

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van:

 • Het afhandelen van contactverzoeken die via onze website worden gedaan
 • Het adviseren en bemiddelen bij verzekeringen.
 • Het uitvoeren van marketingactiviteiten
 • Het voldoen aan diverse wettelijke verplichtingen

De persoonsgegevens die wij kunnen verwerken zijn onder andere:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Overige financiële en persoonlijke gegevens
 • Gegevens van lopende producten
 • Bijzondere persoonsgegevens

Bewaartermijnen

 • Wij bewaren persoonsgegevens die we verwerken niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze verzameld zijn dan wel op grond van de wet is vereist. Doorgaans zal dit zijn tot vijf jaar na het beëindigen van onze dienstverlening en/of het uitvoeren van een contract cq. overeenkomst.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 • U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@wolfverzekeringen.nl . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen wij u om in de kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij zullen zo spoedig mogelijk op uw verzoek reageren.

  Beveiliging van uw gegevens

  • Wij hebben technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Denk daarbij aan maatregelen om onze website en IT-systemen veilig te gebruiken en misbruik te voorkomen, maar ook aan beveiliging van ruimtes waar gegevens zijn opgeslagen, informatiebeveiligingsbeleid en training van onze medewerkers.
  • Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze directie.

   Verstrekken van gegevens aan derden

   Wolf Verzekeringen stelt uw persoonsgegevens uitsluitend ter beschikking aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wolf Verzekeringen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

    Wijzigingen

    Deze Privacyverklaring kan te allen tijde zonder aankondiging worden gewijzigd. Wolf Verzekeringen heeft deze verklaring voor het laatst gewijzigd op 07 oktober 2019 .

     Vragen over privacy

     Heeft u vragen, opmerkingen of een klacht over de wijze waarop wij omgaan met persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met onze directie.

     Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw vraag, opmerking of klacht door Wolf Verzekeringen, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

     Wolf Verzekeringen

     Is onderdeel van Breedijk & Biesenbeek Financiële dienstverlening BV

     New Yorkstraat 2-8
     1175 RD Lijnden

     Kvk : 33252106
     Afm : 12005816
     Kifid : 300.003067

     Contact

     Correspondentieadres

     New Yorkstraat 2-8 
     1175 RD Lijnden

     info@wolfverzekeringen.nl

     020-6833951

      

      

      

     Beoordeel ons op Google

      

     Social Media