DVD

Wij zijn ruim 45 jaar als landelijk werkend assurantiekantoor actief in de verzekeringssector. Wij richten ons primair op schade- en motorrijtuigverzekeringen.

Bij ons werken 3 gekwalificeerde en enthousiaste collega’s. In onze advisering en bemiddeling opereren wij onafhankelijk en doen zaken met een geselecteerd aantal gerenommeerde verzekeraars.

Uiteraard voldoen wij ook aan de eisen die de wetgever aan ons stelt in de nieuwe Wet op het Financieel Toezicht (WFT).

Wij onderschrijven volledig de gedragscode die voortvloeit uit deze wetgeving.

Dienstverleningsdocument

Wolf Verzekeringen

Programmeurstraat 6 – C

1033 MT Amsterdam Noord

Postbus 59637

1040 LC Amsterdam

Telefoon 020-6833951 Fax: 020-6831256

Website:www.wolfverzekeringen.nl

Email: info@wolfverzekeringen.nl

Mobiel: 0630476197

1. Inleiding

Ons kantoor is gespecialiseerd in schadeverzekeringen. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal.

Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke wensen zijn onze leidraad.

In dit dienstverleningsdocument geven wij daaraan invulling en maken wij u wegwijs in ons kantoor Wolf Verzekeringen. Hierna vindt u, kort en bondig, onze algemene gegevens , openingstijden , en informatie over onze dienstverlening en waar u terecht kunt met uw klachten.

Dit dienstverleningsdocument is een puur informatief document. Dat betekent dat u door dit document op generlei wijze verplicht bent om bepaalde diensten van Wolf Verzekeringen af te nemen of om een bepaalde overeenkomst met betrekking tot een financieel product te sluiten.

2. Wie zijn wij ?

Wij zijn adviseurs op het gebied van verzekeringen.

Hierbij adviseren wij u welke producten naar ons oordeel het beste aansluiten bij uw wensen en omstandigheden. Daarnaast begeleiden wij de contacten tussen u en de verzekeraars waarbij u de verzekeringen en andere financiële producten onderbrengt.

3. Onze diensten

Wij kunnen en mogen conform onze vergunning u adviseren op het gebied van:

Schadeverzekeringen

Vrijwel iedereen heeft een of meer schadeverzekeringen. Wellicht heeft u ook behoefte aan schadeverzekeringen die u beschermen tegen financiële schade die ontstaat door bijvoorbeeld brand, diefstal of aansprakelijkheid. Voor de beloningswijze voor particuliere verzekeringen verwijzen wij u naar de bijlage 1.

4. Wat verwachten wij van u ?

Om uw belangen op het gebied van financiële diensten optimaal te kunnen behartigen, vragen wij ook een aantal zaken van u.

Juiste en volledige informatieverstrekking

Voor onze adviezen zijn wij afhankelijk van de informatie die u ons verstrekt. In de relatie die wij met u hebben vragen wij van u, afhankelijk van de actualiteiten , dat u ons regelmatig informeert.

Bijvoorbeeld of er wijziging zijn in uw inkomenssituatie ,  dat u recent grote uitgaven hebt gedaan voor uw woning of uw gezinssamenstelling is gewijzigd. De informatie die wij van u ontvangen is mede bepalend voor de adviezen die wij u geven.

Totaalbeeld

Uw financiële portefeuille kunt u het best vergelijken met een puzzel. Het beeld is pas compleet te maken als alle puzzelstukjes bekend zijn. Het is mogelijk dat u bepaalde financiële producten elders hebt afgesloten en ook elders laat begeleiden. Om uw belangen optimaal te kunnen behartigen is het voor ons belangrijk een totaalbeeld te hebben.

Zo kan het voorkomen dat wij u niet attent zouden maken op een bepaald risico omdat wij konden denken dat u dit elders al geregeld had. Daarom vragen wij u mee te werken aan het vervolmaken van het totaalbeeld van uw verzekeringspakket.

Wijzigingen doorgeven

Vanzelfsprekend vragen wij u ons te informeren over wijzigingen in uw persoonlijke situatie die van invloed kunnen zijn op uw verzekeringspakket.

Denkt u bijvoorbeeld aan een verhuizing , een andere baan , een huwelijk , een geboorte, werkloos of arbeidsongeschikt worden.

Informatie doornemen

Indien wij voor u een bepaalde financiële dienst verzorgen zal het vaak gebeuren dat wij u informatie zenden. Soms zijn wij wettelijk verplicht om u bepaalde informatie te verstrekken.

Tevens kunnen wij u informatie toesturen zodat u zich nog beter kunt oriënteren op bestaande of nieuwe verzekeringen. Wij vragen u al onze informatie aandachtig door te nemen en ons zo nodig te raadplegen.

In ieder geval vragen wij u de polissen altijd zelf te controleren en vast te stellen of deze zijn opgesteld conform uw wensen. Natuurlijk controleren wij deze documenten ook.

Persoonsgegevens

Om uw belangen op het gebeid van verzekeringen te behartigen, zullen wij u om een aantal persoonsgegevens vragen. Wij gaan hier zorgvuldig mee om conform de regelgeving AVG.

5. Onze bereikbaarheid

Wij zijn op werkdagen (ma- t/m vrij) geopend van 09:00 uur tot en met 17:00 uur

Als er niemand op ons kantoor aanwezig is staat een antwoordapparaat aan.

U kunt ook in geval van nood bellen : 06-30476197

6. De premie

Premie betalen kan op twee manieren . U betaalt via ons of rechtstreeks aan de verzekeraar.

Per polis staat de incassomethode beschreven.

U moet premies binnen 1 maand betalen. Indien u de premie niet tijdig betaalt kan de verzekeraar bij schade weigeren deze te vergoeden. Ook kan dan alsnog de verschuldigde premie gerechtelijk worden geïncasseerd. De hieraan verbonden kosten kunnen bij u in rekening worden gebracht.

7. Onze relatie met de verzekeraars

Wolf Verzekeringen is volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij geen enkele contractuele verplichting hebben om u te adviseren om te kiezen voor de verzekeringsproducten van bepaalde verzekeraars. Periodiek maken wij een selectie van de producten die verzekeraars voeren.

Wij werken met diverse verzekeringsmaatschappijen. Wij bepalen zelf wie dat zijn.

Wij zijn geheel onafhankelijk in onze advisering.

8. Hoe worden wij beloond ?

Onze dienstverlening is niet gratis. Om onze diensten te kunnen verlenen maken wij bedrijfskosten.

Denk aan salarissen, huisvesting, opleidingen en vergunningen. De vergoeding die wij voor onze dienstverlening rekenen kan op verschillende wijzen worden voldaan.

Vergoeding via de premie

De kosten van onze dienstverlening op het gebied van schadeverzekeringen kunnen onderdeel zijn van de prijs van het product. Bij verzekeringen is dat de premie die u betaalt. In de door u betaalde premie zit de vergoeding voor onze dienstverlening, tenzij u vooraf andere afspraken met ons hebt gemaakt.

Vergoeding middels abonnement

U kunt er ook voor kiezen om onze dienstverlening te betalen op basis van een abonnement.

U betaalt ons dan rechtstreeks voor onze dienstverlening.

Dit betekent dat wij de premies dan netto aanbieden dus zonder provisie.

De kosten van onze werkzaamheden worden verwerkt in een serviceabonnement .

De premies van de verzekeringsmaatschappij gaan hierdoor omlaag en onze dienstverlening is gewaarborgd door het serviceabonnement.

Wij brengen u nooit zonder schriftelijke afspraken voorafgaand aan onze dienstverlening separaat van de premie rechtstreeks een bedrag in rekening . Daarvoor is het noodzakelijk dat wij hierover vooraf afspraken met u maken over de hoogte en de wijze van de honorering van onze dienstverlening.

9. Onze kwaliteit

Wij staan onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM)  De AFM heeft Wolf Verzekeringen een vergunning gegeven op de volgende gebieden:  Schadeverzekeringen

Wij zijn ingeschreven in het WFT register (Wet Financieel Toezicht) onder nummer 12016787

Deze registratie is een wettelijke verplichting. Het WFT – register  is te raadplegen op de website van de AFM (www.afm.nl)

Wolf Verzekeringen is aangesloten bij;

1 AFM (Autoriteit Financiële Markten)

2 KIFID (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening)

3 KVK (Kamer van Koophandel)

Dit betekent dat wij zijn aangesloten bij organisaties die een bepaalde kwaliteitsnorm eisen.

Onze adviseurs bekwamen zich in hun vak via opleidingen en permanente actuele educatie.

Wij hebben een beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij de Bavam / De Vereende.

Deze verzekering geeft binnen de grenzen van de polis dekking voor aanspraken die verband houden met beroepsfouten. Voor u geeft dit extra zekerheid.

10.  Beëindiging relatie

U hebt het recht om elk moment de relatie met Wolf Verzekeringen te beëindigen.  U kunt uw verzekeraar verzoeken lopende verzekeringen over te dragen naar de adviseur van uw keuze.

Ook wij kunnen het initiatief nemen om de relatie te beëindigen. Dit laat onverlet dat bestaande verzekeringen in stand blijven. De zorgplicht van uw verzekering ligt bij ons totdat een ander intermediair of verzekeraar deze zorgplicht overneemt.

11. Klachten ?

Heeft u een klacht over een afhandeling , onze werkwijze of gebrekkige informatie over de wijze van onze dienstverlening , verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren.

Alle klachten worden door de directie behandeld. Wilt u nader informatie over onze interne klachtenprocedure dan kunt u deze bij ons opvragen.

Mochten wij niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u met uw klacht terecht bij de volgende instantie terecht;

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID) (www.kifid.nl)

Postbus 93257

2509 AG

Den Haag

Ons aansluitnummer is 300.012321

U kunt zich tevens tot de burgerlijke rechter wenden.

Bijlage 1

Indicatie van de hoogte van onze beloning op het gebied van schadeverzekeringen.

Onze dienstverlening bestaat uit advies en/of bemiddeling. Deze bijlage is bestemd en bedoeld om u in een zo vroeg mogelijk stadium inzicht te verschaffen in de tarieven van onze dienstverlening.

Dit overzicht is niet bedoeld als een onherroepelijk aanbod. Wij kennen :

1 Vergoeding op basis van een abonnement

2 Vergoeding op basis van provisie

3 Combinatie van deze twee

Vergoeding op basis van provisie

U betaalt Wolf Verzekeringen een vergoeding voor advies en bemiddeling via de premie bij een verzekering.

Wolf Verzekeringen ontvangt van de verzekeraar een deel van de premie als provisie.

De hoogte van de provisie die wij van de verzekeraar ontvangen is een vast percentage van het product en verschilt over het algemeen per verzekeraar.

Komt het product niet via de bemiddeling van Wolf Verzekeringen tot stand, bent u ons in beginsel geen vergoeding verschuldigd tenzij wij daarover vooraf schriftelijke afspraken hebben gemaakt.

Ons volwaardige bedieningsconcept

Wij willen u graag volwaardig ondersteunen en adviseren. Wij gaan dit doen door u :

–       Jaarlijks een overzicht te verstrekken van de bij ons afgesloten verzekeringen

–       Jaarlijks telefonisch te benaderen om uw verzekeringsportefeuille te bespreken en eventueel

        aan te passen aan uw situatie.

–       Te ondersteunen bij uw schadeafhandeling

Wolf Verzekeringen

Is onderdeel van Breedijk & Biesenbeek Financiële dienstverlening BV

New Yorkstraat 2-8
1175 RD Lijnden

Kvk : 33252106
Afm : 12005816
Kifid : 300.003067

Contact

Correspondentieadres

New Yorkstraat 2-8 
1175 RD Lijnden

info@wolfverzekeringen.nl

020-6833951

 

 

 

Beoordeel ons op Google

 

Social Media